2018-01-05

Regulamin Organizacyjny

KOMENDY MIEJSKIEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

zatwierdzony przez
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
zarządzeniem nr 1/06 z dnia 18.12.2006r.

 

Postanowienia ogólne 

§ 1


1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. 
2. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i obszar powiatu bialskiego. 
3. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Biała Podlaska.
4. Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej jest zlokalizowana przy ul. Sidorskiej 93.
 

§ 2


1. Pracą komendy miejskiej PSP kieruje komendant miejski przy pomocy zastępcy.
2. Podczas nieobecności komendanta miejskiego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca.
3. Zastępca komendanta miejskiego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi.
4. Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału a pracą sekcji kieruje kierownik sekcji z tym, że wydziałem finansów kieruje główny księgowy. 
5. Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca JRG przy pomocy zastępcy dowódcy JRG. 
6. Komendant miejski ustala etaty dla komórek organizacyjnych komendy miejskiej PSP.

Organizacja

1. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   a) Wydział Operacyjny - symbol – MR;
   b) Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza - symbol – MZ;
   c) Sekcja Organizacyjno-Kadrowa - symbol – MK;
   d) Sekcja Finansów - symbol – MF;
   e) Wydział Logistyki - symbol – ML;
   f) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Białej Podlaskiej - symbol JRG-1;
   g) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Międzyrzecu Podlaskim - symbol JRG-2;
   h) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Małaszewiczach - symbol JRG-3.
2. Kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej sprawuje nieetatową funkcję rzecznika prasowego komendanta miejskiego.

Zasady kierowania, podziału nadzoru, oraz kompetencji i uprawnień w KM PSP w Białej Podlaskiej

1. Komendant miejski realizuje na terenie miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i powiatu bialskiego obowiązki i kompetencje terenowego organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą o PSP, ustawą o samorządzie powiatowym oraz wynikające z innych przepisów prawa,
2. Komendant miejski wykonuje funkcję kierownika urzędu jakim jest Komenda Miejska PSP w Białej podlaskiej i zapewnia pełną realizację zadań tego urzędu,
3. Komendant miejski reprezentuje interesy Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i powiatu bialskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrze pojętym interesem społecznym,
4. Komendant Miejski nadzoruje i odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej realizowaną przez stanowisko pracy służby bhp i do spraw obronnych,
5. Zastrzega się do podpisu i aprobaty komendanta miejskiego dokumentację:
a) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych,
b) kierowaną do komendanta wojewódzkiego, organów samorządów i ich organów wykonawczych (prezydenta, starosty, przewodniczących rady), organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (branżowego), 
c) decyzje, rozkazy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje postępowań, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe, oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego. 
6. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem omówionych w ust. 5.
7. Do zadań naczelników wydziałów, kierowników sekcji oraz dowódców JRG należy w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej;
b) podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta lub zastępcę,
c) organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, 
d) nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
e) wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
f) określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy, 
g) zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
h) wydawania poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej.

Zadania wspólne komórek organizacyjnych komendy oraz koordynacja i współdziałanie

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
2. Komórki organizacyjne realizują zadania wspólne, a w szczególności w zakresie: 
a) podejmowania działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, 
b) sporządzania analiz, prognoz, cen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, 
c) współdziałania z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej.
d) współdziałania z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
e) współdziałania ze stowarzyszeniami, branżowymi związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi, 
f) załatwiania skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i władze samorządowe, 
g) realizowania zadań w zakresie spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, 
h) prowadzenia doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
i) prowadzenia kontroli wewnętrznej,
j) realizowania zaleceń pokontrolnych, 
k) realizowania zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji zastępcy przewodniczącego powiatowego zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

Wydziały i sekcje

JRG

Majątek Komendy Miejskiej PSP

1. Majątek komendy miejskiej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Komenda miejska prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Komendant miejski realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się