2018-01-05

Regulamin Organizacyjny

KOMENDY MIEJSKIEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

zatwierdzony przez
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
zarządzeniem nr 1/06 z dnia 18.12.2006r.

 

Postanowienia ogólne 

§ 1


1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. 
2. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i obszar powiatu bialskiego. 
3. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Biała Podlaska.
4. Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej jest zlokalizowana przy ul. Sidorskiej 93.
 

§ 2


1. Pracą komendy miejskiej PSP kieruje komendant miejski przy pomocy zastępcy.
2. Podczas nieobecności komendanta miejskiego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca.
3. Zastępca komendanta miejskiego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi.
4. Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału a pracą sekcji kieruje kierownik sekcji z tym, że wydziałem finansów kieruje główny księgowy. 
5. Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca JRG przy pomocy zastępcy dowódcy JRG. 
6. Komendant miejski ustala etaty dla komórek organizacyjnych komendy miejskiej PSP.

Organizacja

1. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   a) Wydział Operacyjny - symbol – MR;
   b) Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza - symbol – MZ;
   c) Sekcja Organizacyjno-Kadrowa - symbol – MK;
   d) Sekcja Finansów - symbol – MF;
   e) Wydział Logistyki - symbol – ML;
   f) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Białej Podlaskiej - symbol JRG-1;
   g) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Międzyrzecu Podlaskim - symbol JRG-2;
   h) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Małaszewiczach - symbol JRG-3.
2. Kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej sprawuje nieetatową funkcję rzecznika prasowego komendanta miejskiego.

Zasady kierowania, podziału nadzoru, oraz kompetencji i uprawnień w KM PSP w Białej Podlaskiej

1. Komendant miejski realizuje na terenie miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i powiatu bialskiego obowiązki i kompetencje terenowego organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą o PSP, ustawą o samorządzie powiatowym oraz wynikające z innych przepisów prawa,
2. Komendant miejski wykonuje funkcję kierownika urzędu jakim jest Komenda Miejska PSP w Białej podlaskiej i zapewnia pełną realizację zadań tego urzędu,
3. Komendant miejski reprezentuje interesy Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i powiatu bialskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrze pojętym interesem społecznym,
4. Komendant Miejski nadzoruje i odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej realizowaną przez stanowisko pracy służby bhp i do spraw obronnych,
5. Zastrzega się do podpisu i aprobaty komendanta miejskiego dokumentację:
a) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych,
b) kierowaną do komendanta wojewódzkiego, organów samorządów i ich organów wykonawczych (prezydenta, starosty, przewodniczących rady), organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (branżowego), 
c) decyzje, rozkazy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje postępowań, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe, oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego. 
6. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem omówionych w ust. 5.
7. Do zadań naczelników wydziałów, kierowników sekcji oraz dowódców JRG należy w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej;
b) podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta lub zastępcę,
c) organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, 
d) nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
e) wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
f) określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy, 
g) zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
h) wydawania poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej.

Zadania wspólne komórek organizacyjnych komendy oraz koordynacja i współdziałanie

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
2. Komórki organizacyjne realizują zadania wspólne, a w szczególności w zakresie: 
a) podejmowania działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, 
b) sporządzania analiz, prognoz, cen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, 
c) współdziałania z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej.
d) współdziałania z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
e) współdziałania ze stowarzyszeniami, branżowymi związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi, 
f) załatwiania skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i władze samorządowe, 
g) realizowania zadań w zakresie spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, 
h) prowadzenia doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
i) prowadzenia kontroli wewnętrznej,
j) realizowania zaleceń pokontrolnych, 
k) realizowania zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji zastępcy przewodniczącego powiatowego zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

Wydziały i sekcje

JRG

Majątek Komendy Miejskiej PSP

1. Majątek komendy miejskiej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Komenda miejska prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Komendant miejski realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych w odrębnych przepisach.